Disclaimer

Onze huisregels en maatregelen

 • Algemeen

  Deze disclaimer is van toepassing op de internetsite van de Content Creator, statutair gevestigd te (2295 RG) Kwintsheul aan de Magnoliahove 29, en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 76140016. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

  Informatie van derden, producten en diensten

  Wanneer de Content Creator op haar internetsite hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden weergeeft, is het gebruik van deze hyperlinks of verwijzingen voor eigen risico. De Content Creator draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. Wij wijzen erop dat voor diensten en/of producten van derden die toegankelijk zijn via deze internetsite een afzonderlijk beleid en een afzonderlijke werkwijze gelden met betrekking tot privacy en gegevensverklaring en dat dit beleid en deze werkwijze kunnen verschillen van het beleid en de werkwijze van de Content Creator. De Content Creator is daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor dit beleid en u bent zelf verantwoordelijk om te beslissen of uw rechten voldoende worden beschermd.

  Gebruik van deze internetsite

  Ieder gebruik van deze internetsite dat andere internetgebruikers kan hinderen, dat de werking en/of de functies van deze internetsite op welke wijze dan ook in gevaar kan brengen of kan verstoren, of dat de informatie die wordt verstrekt via deze internetsite of de onderliggende software en/of hardware kan wijzigen dan wel aantasten, is niet toegestaan.

  Intellectuele eigendomsrechten

  Alle op deze internetsite afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de Content Creator en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en rechten op domeinnamen. Gebruikers van deze internetsite kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze internetsite.

  Uitsluiting van aansprakelijkheid

  De Content Creator streeft ernaar deze internetsite zorgvuldig samen te stellen en te onderhouden. De Content Creator garandeert de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de informatie op haar internetsite niettemin niet. Iedere aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze internsite waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit: (I) gebreken, virussen of andere storingen aan de apparatuur en de software in verband met de toegang of het gebruik van deze internetsite, (II) de informatie die wordt verstrekt op of via de internetsite, (III) het onderscheppen, de wijziging of het misbruik van informatie die wordt doorgestuurd aan de Content Creator of die wordt doorgestuurd aan u, (IV) de werking of niet-beschikbaarheid van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (VI) het verlies van gegevens, (VII) het downloaden of het gebruik van software die beschikbaar is gemaakt door deze internetsite, (VIII) iedere actie of beslissing die door u is ondernomen of genomen op basis van de informatie die is verstrekt op of via deze internetsite, of (IX) claims van derden in verband met het gebruik van deze internetsite, wordt uitdrukkelijk afgewezen.

  Nederlandse taal

  Op deze internetsite staan Engelse vertalingen van Nederlandse teksten. Indien vertalingen van Nederlandse teksten op deze internetsite leiden tot interpretatieverschillen dan is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

  Toepasselijk recht

  Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen en vorderingen uit hoofde van, of in verband met, deze internetsite zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

  Wijzigingen

  De Content Creator behoudt zich het recht voor om de internetsite, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te vernieuwen dan wel te actualiseren. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 • Tekst op maat pakket
 • Vindbare, inspirerende en overtuigende teksten
 • Foutloos geschreven teksten
 • Bovenaan in de zoekresultaten
 • SEO-proof
 • Meer websitebezoekers
 • Naamsbekendheid
 • Een goede online reputatie
 • ONS AANBOD »